Vzdrževanje in posodabljanje

Z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vlaganji dosegamo visoko razpoložljivost in obratovalno zanesljivost naših proizvodnih enot. V letu 2016 smo vlaganja v višini skoraj 147 mio EUR usmerili v projekte, ki tesno sovpadajo z našimi vrednotami in poslanstvom.

Osrednja vlaganja so bila v HE Brežice, tehnološke posodobitve in nadgradnja varnosti v NEK, zamenjava PB v TEB, raziskave za namene projekta JEK 2 ter druge investicije v osnovna sredstva, potrebne za nemoteno obratovanje.

NEK

NEK sledi strategiji kontinuiranega investiranja v tehnološko nadgradnjo in posodobitve. Uveljavljen je koncept načrtovanja investicij za petletno obdobje, povprečna letna vlaganja v tehnološke posodobitve znašajo okoli 35 mio EUR. Skladno z dolgoročnim načrtom investicij so v NEK v letu 2016 nadaljevali z intenzivno tehnološko nadgradnjo, s katero uvajajo nove rešitve, tehnološke spremembe in dodatne sisteme, ki bodo zagotavljali dodatno odpornost elektrarne za primer malo verjetnih dogodkov.

Intenzivno tehnološko nadgradnjo NEK, s katero zagotavljajo visoko obratovalno pripravljenost in jedrsko varnost, prepoznavajo kot primer dobre prakse tudi v svetu.

 

SEL

V SEL skrbijo za redno investicijsko vzdrževanje in posodabljanje elektrarn. Osrednja investicija SEL v letu 2016 je bila obnova MHE Goričane. Uspešno so obnovili še četrto prelivno polje na HE Vrhovo in dvižni mehanizem za turbinske iztočne zapornice HE Mavčiče.

 

HESS

V HESS se intenzivno nadaljuje gradnja verige hidroelektrarna na spodnji Savi. V letu 2016 je najpomembnejši del investicijske dejavnosti predstavljala gradnja HE Brežice.

 

TEB

Vzdrževanje tehnoloških sistemov in vseh pripadajočih komponent v TEB je v letu 2016 potekalo v skladu z vzdrževalnimi navodili za zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti elektrarne. Pripravljajo se na najpomembnejši in najobsežnejši projekt v TEB, zamenjava plinskih blokov PB 1-3.

 

GEN-I

GEN-I je pretežni del sredstev namenili za nakupe deležev, med katerimi velja izpostaviti pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi Elektro energija, del pa tudi za informacijsko tehnologijo, ki je nujna za nemoteno delovanje aplikacij za trženje in prodajo, ter druga osnovna sredstva, ki so nujna za poslovanje družbe.