Jedrska energija in obnovljivi viri za trajnostno energetsko prihodnost
Krško, 22.04.2021

Letošnji svetovni dan Zemlje ponovno močno zaznamujejo tudi podnebne teme. Kljub izjemnim naporom in vlaganjem v preteklih letih in desetletjih se skupne emisije ogljikovega dioksida ne zmanjšujejo. Mednarodna agencija za energijo (IEA) v nedavnem poročilu ugotavlja celo, da naj bi letos zabeležili povečanje svetovnih emisij ogljikovega dioksida iz energetike za 1,5 milijarde ton, kar bo drugo najvišje povečanje v vsej zgodovini. Ocenjujejo, da bodo letos svetovne emisije ogljikovega dioksida zrasle za skoraj pet odstotkov, na 33 milijard ton.

V Evropski uniji Evropski podnebni zakon določa dva cilja: zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990 in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Potreba po hitrem razogljičenju narašča in povečuje težnje po enakopravni obravnavi vseh tehnologij za nizkoogljično proizvodnjo električne energije, vključujoč jedrske elektrarne.

Jedrska energija predstavlja največji posamični nizkoogljični vir, ki v EU prispeva okoli polovico vse proizvedene nizkoogljične električne energije. V nedavno objavljenem poročilu Skupnega raziskovalnega središča (JRC) pri Evropski komisiji znanstveniki ugotavljajo, da sodi jedrska energija med trajnostne vire energije. Pri analizi so upoštevali tako obstoječe kot potencialne okoljske učinke celotnega življenjskega cikla jedrske energije. Na podlagi izvedenih analiz so ugotovili, da so učinki jedrske energije primerljivi s hidroenergijo in z drugimi obnovljivimi viri energije. Poročilo JRC je pomembno zaradi prihodnje umestitve jedrske energije v EU taksonomijo trajnostnega financiranja.

Skupina GEN – vodilni proizvajalec nizkoogljične energije v Sloveniji

Več kot 99 % vse električne energije, proizvedene v elektrarnah Skupine GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov: jedrske, vodne in sončne energije. To je energetska mešanica, ki se tako po ekonomskih in družbenih kot po okoljsko-podnebnih kazalnikih izkazuje za pravo kombinacijo pri oblikovanju trajnostne energetske prihodnosti Slovenije.

Naše elektrarne zagotavljajo zanesljiv in domač vir nizkoogljične električne energije, ob tem pa minimalno vplivajo na okolje in prostor, omogočajo ohranjanje biotske raznovrstnosti ter zagotavljajo čist zrak brez prašnih delcev in škodljivih plinov.

Kombinacija hidroelektrarn kot obnovljivega vira in zanesljive ter stabilne proizvodnje, ki jo zagotavlja jedrska elektrarna, se v Skupini GEN potrjuje kot optimalna izbira. Na več desetletnih pozitivnih izkušnjah temeljimo tudi razvoj novih proizvodnih virov, in sicer:

V Skupini GEN si prizadevamo za oblikovanje zanesljive, nizkoogljične in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije. Zavzemamo se za prehod na večjo rabo doma proizvedene, čiste električne energije, ki lahko postopoma nadomesti rabo energije iz uvoženih fosilnih virov. Naši strateški razvojni načrti in investicije bodo k temu pomembno prispevali.

Jedrska energija in obnovljivi viri za trajnostno energetsko prihodnost