Tržimo in prodajamo

Skupina GEN zagotavlja učinkovito trženje električne energije, infrastruktura za čezmejno trgovanje na debelo pa nam zagotavlja vse cenovne podatke in informacije, potrebne za optimalno izrabo proizvodnih virov. Za učinkovito izrabo proizvodnih virov ter varno, zanesljivo in kakovostno dobavo končnim odjemalcem smo v letu 2008 vzpostavili funkcijo trgovanja z električno energijo za dan vnaprej (trgovanje »day-ahead«) in trgovanja znotraj dneva (trgovanje »intra-day«), ki je v sodelovanju z CV GEN tudi v letu 2021 opravljala svojo funkcijo prodaje presežkov električne energije in nakupov električne energije, kadar je te primanjkovalo.

S trgovanjem z električno energijo na domačem in tujih trgih se v skupini GEN ukvarja družba GEN-I. Glavne dejavnosti GEN-I so mednarodno trgovanje z električno energijo, prodaja končnim odjemalcem električne energije, ter z njima smiselno povezan odkup električne energije od proizvajalcev. Najpomembnejši nakupni trgi so Nemčija, Avstrija, Madžarska, Italija in Slovenija, ki so hkrati tudi največji prodajni trgi. Sledijo pa jim Makedonija, Grčija in Turčija. Temelj širjenja na tuje trge so hčerinske družbe skupine GEN-I z vsemi potrebnimi dovoljenji, s kompetencami za prilagajanje lokalnim specifikam in z ustrezno infrastrukturo za trgovanje na teh trgih.

V letu 2021 smo trgovali s 48.685 GWh električne energije.