Področja odgovornega delovanja

Odgovornost našega delovanja razumemo kot nenehno uresničevanje strateških trajnostnih usmeritev, t.j. prizadevanje za:

  • obratovalno učinkovitost in poslovno odličnost,
  • okoljsko odgovornost ter
  • družbeno skrbnost.


V presečišču  strateških stebrov trajnostnih usmeritev GEN sta varnost in znanje.

Naša prioriteta na področju varnosti je zagotavljanje jedrske varnosti.

Z varnostno kulturo so prežeti vsi odločevalski in delovni procesi družb skupine GEN.

Obratovalna učinkovitost in poslovna odličnost

Obratovalno učinkovitost naših elektrarn dosegamo z zagotavljanjem sinergij med naravnimi danostmi ter inženirskim znanjem in usposobljenostjo. Učinkovita proizvodnja električne energije, s katero trgujemo in jo prodajamo, je pomembna podlaga za našo poslovno odličnost.

Družbe v skupini GEN skrbijo za učinkovito obratovanje proizvodnih enot in dvig konkurenčnosti z izbiro ekonomsko učinkovitih tehnologij za proizvodnjo električne energije ter razvojem proizvodov in storitev, ki zadovoljujejo potrebe kupcev. To je temelj za doseganje dobrih poslovnih rezultatov in poslovne odličnosti.

 

 

Okoljska odgovornost

Električno energijo proizvajamo iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov energije: jedrske in vodne energije. Tako na nacionalni ravni pomagamo pri zniževanju povprečja izpustov CO2 na proizvedeno kWh. Naše elektrarne dvigujejo kakovost življenja lokalnih skupnosti, ob tem pa minimalno vplivajo na okolje in prostor.

Družbena skrbnost

Varnost in znanje sta v presečišču našega odgovornega delovanja na obratovalnem, poslovnem, okoljskem in družbenem področju. Na vseh ravneh načrtovanja in izvajanja odločevalskih in delovnih aktivnosti v skupini GEN imajo prednost varnostni vidiki obratovanja NEK in hidroelektrarn.

Svoje delovanje, poslovanje ter strateške načrte in razvoj temeljimo na znanju, strokovnosti in predanosti dosežkom znanosti. Intenzivno si prizadevamo za širitev znanja in energiji in energetiki v slovenski družbi.

Politika kakovosti

Družba GEN se zavezuje k:

  • vzpostavljanju najvišje stopnje kulture zagotavljanja kakovosti in varnostne kulture za doseganje strateških ciljev družbe in Skupine GEN,
  • oblikovanju internega delovnega okolja, ki spodbuja zaposlene k njihovi popolni vključenosti v doseganje ciljev družbe,
  • izpolnjevanju zahtev in nenehnemu izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti,
  • družbeno odgovornem delovanju in uravnoteženi podpori razvoju vseh struktur družbenega okolja.