Trajnostna proizvodnja električne energije

99 % nizkoogljična energija

 

Kar 99 odstotka vse električne energije, proizvedene v elektrarnah Skupine GEN, je iz nizkoogljičnih virov električne energije. S čistim, nizkoogljičnim proizvodnim portfeljem, ki temelji na jedrski in vodni energiji, znatno prispevamo k uresničevanju energetsko-podnebnih ciljev v smeri razogljičenja energetike in družbe.

Proizvodni portfelj naših družb je z vidika izpustov CO2 okoljsko sprejemljiv in trajnosten ter bistveno znižuje slovensko nacionalno povprečje izpustov iz proizvodnje električne energije.

Letno proizvedejo med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je več kot 40 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji. Po oddaji hrvaškega dela električne energije iz NEK znaša delež proizvodnje Skupine GEN približno 30 odstotkov vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah. Poleg velikih proizvodnih objektov imamo v Skupini GEN v lasti tudi male proizvodne enote. Zaradi zagotavljanja sistemskih storitev za elektroenergetski sistem Slovenije je v Skupino GEN vključena tudi plinska elektrarna TEB.

 

Proizvodni portfelj družb, vključenih v skupino GEN, je z vidika izpustov CO2 v primerjavi z nacionalnim slovenskim portfeljem strukture proizvodnih virov električne energije okoljsko sprejemljiv in trajnostno naravnan, kar dokazuje tudi primerjava izpustov CO2 na proizvedeno kWh.

Na nacionalni ravni imajo največje izpuste na proizvedeno kWh termoelektrarne, okvirno 938 g CO2/kWh. To je skoraj trikrat več od slovenskega povprečja, ki znaša 380 g. Povprečje izpustov CO2 na kWh, proizvedeno v družbah, vključenih v Skupino GEN, katere glavna vira sta nizkoogljični jedrska in vodna energija, pa znaša le 2 g.

Center vodenja Skupine GEN

Center vodenja skupine GEN zagotavlja optimalno proizvodnjo elektrarn v skupini ter optimizacijo stroškov obratovanja na ravni celotne skupine. 

V Centru vodenja GEN skrbimo za operativno izvajanje procesa vodenja obratovanja naših proizvodnih enot v normalnih in v izrednih obratovalnih razmerah.

Glavne naloge delovanja Centra vodenja GEN so:

  • maksimalna izkoriščenost vseh razpoložljivih proizvodnih enot,
  • usklajeno obratovanje proizvodnih enot,
  • minimiziranje posledic v primeru nenačrtovanih dogodkov.

 

V Centru vodenja GEN daljinsko vodimo proizvodnjo Hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško) in planiramo ter nadzorujemo proizvodnjo HE Brežice, ki jo zaenkrat upravlja družba HESS neposredno, ter proizvodnjo Savskih elektrarn Ljubljana (HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode, HE Vrhovo), Termoelektrarne Brestanica in Nuklearne elektrarne Krško. Proizvodni objekti so za potrebe sodelovanja na trgu z električno energijo združeni v bilančno podskupino GEN. Za takšno bilančno skupino pripravljamo optimizirane obratovalne vozne rede (DayAhead, Intraday). Za celotno skupino spremljamo odstopanja proizvodnje od voznega reda in ustrezno ukrepamo. Tako lahko na ravni skupine GEN izkoristimo vse sinergijske učinke po karakteristikah različnih proizvodnih enot. Skrbimo tudi za ustrezne načine obratovanja v primerih izrednih dogodkov.

Ključno vlogo imamo tudi za nudenje sistemske storitve terciarne rezerve, saj ELES-u zagotavljamo terciarno rezervo za Slovenijo. Koordiniramo tudi izvajanje regulacije jalove energije in napetosti za proizvodne enote v skupini GEN.

Enote za proizvodnjo električne energije v družbah, vključenih v Skupino GEN

 

NEK             NEK SKUPAJ
Moč na pragu MW           696 696
Nazivna moč generatorja            MVA           850 850
                 
SEL   HE Moste    HE Završnica    HE Mavčiče    HE Medvode         HE Vrhovo     MHE              SKUPAJ
Moč na pragu MW 13 8 38 25 34 0,3 118,3
Nazivna moč generatorja MVA 18 11 50 27 42,9 0,4 149,3
Bruto padec Hbr. m 70 177 17,5 20,8 8,7   294,0
Inštalirani pretok Qi m3/s 26 6 260 150 500    
                 
HESS       HE Boštanj      HE Arto-Blanca     HE Krško HE Brežice     SKUPAJ    
Moč na pragu MW               32,5 39,1 39,1 47,4 158,1
Nazivna moč generatorja MVA     43,5 49,5 49,5 64,5 207,0
Bruto padec Hbr. m     7,5 9,3 9,1 11,0 36,9
Inštalirani pretok Qi m3/s          500 500 500 500  
                 
TEB   PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 SKUPAJ
Moč na pragu MW 23 23 23 114 114 53 350
Nazivna moč generatorja MVA 32 32 32 155 155 67,4 473,4