Skupina GEN tudi v zahtevnih razmerah dobro posluje
Vrbina, 25.01.2018

Krško, 25. januar 2018 – Skupina GEN je uspešno zaključila sicer zahtevno poslovno leto 2017, v katerem je uresničila vse zastavljene cilje, vključno z najpomembnejšim, zanesljivo oskrbo z električno energijo po konkurenčnih cenah. Proizvodnja elektrarn v skupini v letu 2017 je bila zaradi težavnih hidroloških razmer sicer nekoliko nižja od načrtovane. K dobrim rezultatom je v letu brez remonta izdatno prispevala Nuklearna elektrarna Krško, ob njej pa se je zlasti v zahtevnih energetskih razmerah ob začetku lanskega leta z zanesljivostjo zagonov izkazala tudi Termoelektrarna Brestanica, ki je v ključnih trenutkih pomembno prispevala k stabilnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. V skupini so ustvarili več kot dve milijardi evrov prometa, kar jih uvršča med tri največje slovenske skupine. Uspešno so zaključili tudi vrsto velikih naložb v skupni vrednosti 80 milijonov evrov.

»Cene električne energije so bile v preteklem letu še vedno na nizkih ravneh. Dodatno je razmere zaostrovala tudi dolgotrajna suša in posledično slabe hidrološke razmere, v skupini GEN pa smo zabeležili tudi dva krajša izpada NEK. Skupna proizvodnja elektrarn v skupini je bila lani okoli 2 % nižja od načrtovane. Kljub temu smo z dobro koordinacijo, s procesi notranje optimizacije in s tržno dejavnostjo uspeli obvladovati tveganja in smo tako po obsegu prihodkov kot tudi ustvarjenem dobičku v letu 2017 presegli načrte,« je povedal generalni direktor GEN energije Martin Novšak. V skupini so ustvarili več kot dve milijardi evrov prometa, kar jih uvršča med tri največje slovenske skupine, in čisti dobiček na ravni 28 milijonov evrov. V matični družbi so ustvarili okoli 160 milijonov evrov prihodka in približno 18 milijonov evrov čistega dobička.

Uspešno so zaključili tudi vrsto velikih naložb. V septembru so zagnali novozgrajeno hidroelektrarno (HE) Brežice ter v centru vodenja skupine GEN prevzeli daljinsko upravljanje HE Krško, v Termoelektrarni Brestanica (TEB) zaključujejo naložbo: decembra 2017 so izvedli prvo sinhronizacijo z elektroenergetskim omrežjem, po izvedenem tehničnem pregledu bodo letos pričeli s poskusnim obratovanjem. V NEK so izvedli gradbeno in tehnološko zahtevne prilagoditve na dolvodno ležečo HE Brežice in nadaljevali tudi z varnostno nadgradnjo. Skupna vrednost investicij vseh družb v skupini GEN je bila v letu 2017 na ravni 80 mio EUR.

Razmere na trgu električne energije so se v drugi polovici leta začele spreminjati oz. normalizirati. »Po večletnem padanju se je cena električne energije za prihodnja leta začela krepiti, a je bila rast tako hitra, da jo zaenkrat ocenjujemo zgolj kot popravek ekstremno nizkih ravni in še ne moremo govoriti o stabilni ravni ali rasti cen«, je poudaril prvi mož skupine GEN Novšak.

Znotraj skupine GEN so v družbi GEN-I presegli načrtovane rezultate z dobro integracijo družbe Elektro energija v skupino GEN-I in z uspešnim izkoriščanjem tržnih priložnosti pri trgovanju z električno energijo in plinom na veleprodajnih trgih v širši regiji. Na te bodo pozorni tudi v bodoče, usmerjali pa se bodo tudi na prodajo v sosednjih državah. Njihov razvoj bo usmerjen v digitalizacijo procesov – tako notranjih kot do uporabnikov storitev – ter v uvajanje novih naprednih storitev za kupce.  

V letu 2018 skupino GEN in družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi po uspešno končani izgradnji HE Brežice čaka še gradnja zadnje hidroelektrarne v spodnjesavski verigi, HE Mokrice. Načrtujejo čimprejšnjo pridobitev vseh potrebnih soglasij in dovoljenj, izvedbo potrebnih razpisov in drugih pripravljalnih aktivnosti. Trenutno je v sklepni fazi postopek pridobivanja Okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice, objavljen je že razpis za projektiranje in dodatne geološke raziskave. V fazi sprejemanja je tudi Investicijski program za HE Mokrice, ki opredeljuje finančno konstrukcijo in vire za financiranje tega pomembnega energetskega projekta.

V aprilu 2018 načrtujejo redni remont v NEK, ki bo prinesel vrsto varnostnih nadgradenj, med drugimi izgradnjo pomožne komandne sobe, posodobitev sistema za tesnjenje turbine in zamenjava vzbujalnika glavnega električnega generatorja.

Konec leta 2018 načrtujejo odločanje o gradnji morebitnega drugega novega bloka v TEB, pri čemer bodo odločitev narekovali tržni pogoji oz. pogodbe o dolgoročni oskrbi z viri za terciarno regulacijo ter stanje starih turbin.

V GEN energiji opozarjajo tudi na vse bolj potrebno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne (JEK 2), ki bi ga, poudarjajo, potrebovali že zdaj, saj se je povpraševanje po elektriki v zadnjih letih okrepilo. S pospešeno elektrifikacijo vseh področij, zlasti prometa in ogrevanja, s krepitvijo gospodarstva in rastjo življenjskega standarda vztrajno rastejo potrebe po električni energiji in po dodatnih virih: v Sloveniji smo je v lanskem letu uvozili okoli 20 %. Pomanjkanje električne energije pa se kaže tudi v širši regiji, ki je – z izjemo nekaterih slovenskih naložb – odvisna od energetske infrastrukture, zgrajene v preteklosti. Skupni evropski energetski trg v primeru pomanjkanja ne deluje in vse navedeno kliče po novih zanesljivih zmogljivostih. V skupini GEN poudarjajo, da je gonilo vsake družbe energetika, zlasti nizkoogljična, na kateri temelji razvoj vseh drugih področij. »Za uspešno gospodarstvo potrebujemo konkurenčno ceno električne energije. Potrebe po izgradnji JEK 2 so vse bolj očitne, jedrska tehnologija pa ob konkurenčni in zanesljivi proizvodnji električne energije ustreza okoljskim zahtevam glede izpustov ogljikovega dioksida, zaseda zelo malo prostora in s tem ohranja obsežne naravne površine nedotaknjene. Slovenija bi kot energetsko stabilna država v EU okrepila svoj ugled«, je zaključil Novšak.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180