Skupina GEN zahtevno poslovno leto 2023 zaključila uspešno
Ljubljana, 25.01.2024

Nizkoogljični in obnovljivi proizvodni viri Skupine GEN so se navkljub vsem izzivom ponovno izkazali kot temelj uspešnega poslovanja in zagotavljanja zanesljive oskrbe električne energije po sprejemljivih in zajamčenih cenah. V letu 2024 in naprej bomo uresničevali naše poslanstvo: zagotavljanje zanesljive, konkurenčne in k odjemalcem usmerjene oskrbe z okolju prijazno energijo in energetskimi storitvami.

Skupina GEN je v letu 2023 dobro obvladovala izzive in poslovno leto uspešno zaključila. Z zahtevnim izzivom smo se soočili poleti, ko smo z zanesljivostjo naših energetskih objektov, znanjem in izkušnjami uspešno obvladali ekstremne razmere na reki Savi. Jesen je zaznamovala nepričakovana zaustavitev NEK, kjer so strokovne ekipe v izjemno kratkem času kakovostno odpravile ugotovljeno odstopanje. Ambiciozno tudi v letu 2024 nadaljujemo z uresničevanjem poslanstva, pri čemer z verigo dodane vrednosti od proizvodnje do dobave zagotavljamo zanesljivo, konkurenčno in k odjemalcem usmerjeno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami ter razvijamo investicije zelenega prehoda. Na temelju dobrih poslovnih rezultatov je naša odgovornost z omogočanjem regulacije cen in virov za popoplavno obnovo gospodarno usmerjena k odjemalcem in državi.

»Nizkooogljična proizvodnja električne energije, izjemna hidrologija, dobro obvladovanje stroškov proizvodnje, rekordno število priklopov novih sončnih elektrarn in razmere na energetskih trgih so zaslužni za dobre rezultate Skupine GEN,« je na današnji novinarski konferenci povzel generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan. Prihodki Skupine GEN so v letu 2023 po nerevidiranih podatkih znašali 2,97 mrd EUR, čisti poslovni izid pa 204,5 mio EUR. V letu 2023 smo v skupini izvedli investicije na ravni 80 milijonov EUR.

Pri tem smo kot eden vodilnih predstavnikov energetske panoge v Sloveniji, zavezani okoljski trajnosti in družbeni odgovornosti, prispevali v proračunski sklad za obnovo po poplavah, poplačali kredit z garancijo države v višini 100 mio EUR in nosili pomemben del bremena vladne regulacije cen elektrike za gospodinjske in male poslovne odjemalce v višini 195 milijonov evrov. Na podlagi ocenjenih rezultatov in napovedi ustanovitelja oziroma lastnika predvidevamo, da bomo z udeležbo Republike Slovenije na bilančnem dobičku družbe GEN energija kot ena ključnih državnih poslovnih skupin odgovorno pripomogli k obnovi Slovenije po lanskih katastrofalnih poplavah.

Uspešno pokrivanje regulacije cen elektrike

Z državo usklajeno delovanje Skupine GEN je med energetsko krizo v Sloveniji uspelo obdržati dostopne cene. Skupina GEN je nosila pomemben del bremena vladne regulacije cen, doslej na ravni 195 mio EUR, kar ji omogoča zanesljiv in stroškovno ugoden portfelj nizkoogljičnih in obnovljivih virov električne energije. Z učinkovitim izkoriščanjem priložnosti na mednarodnih trgih, prilagajanjem kupcem, sistematičnim vzdrževanjem lastnih proizvodnih virov in izvedbo načrtovanih investicij bomo še naprej ščitili slovenske odjemalce pred cenovnimi vplivi razmer na evropskem energetskem trgu.

Izjemen pomen visoko usposobljenih in strokovnih zaposlenih

Kot je pokazalo leto 2023, so visoko usposobljeni in strokovni zaposleni zagotovilo za nadaljnje uspešno poslovanje Skupine GEN: »Jeseni smo se soočili z nenačrtovano zaustavitvijo NEK, kjer so dobro usklajene ekipe strokovnjakov v izjemno kratkem času kakovostno opravile izredni remont, družbi GEN in GEN-I pa sta poskrbeli za optimalno nabavo nadomestne električne energije, s čimer je bila zagotovljena zanesljiva oskrba odjemalcev,« je poudaril dr. Paravan.

V letu 2024 in naprej bomo uresničevali naše poslanstvo

V letu 2024 pričakujemo umirjanje cen energentov na veleprodajnem trgu in posledično umirjanje cen električne energije. Pričakujemo lahko, da bodo vsi segmenti odjemalcev v letošnjem letu imeli približno iste cene kot lani, obeti za leto 2025 pa so glede na trenutne trende še bistveno boljši. Nenadne spremembe cen tako navzgor kot tudi navzdol so zaradi različnih dejavnikov, kot so mrzla zima, morebitni večji izpadi proizvodnih enot, različni intenzivni vremenski pojavi, motnje pri dobavi energentov in drugi, vedno mogoče in so predmet odgovornega upravljanja s tveganji.

Usklajeno z vsemi družbami v Skupini GEN smo začeli uresničevati Strateški razvojni načrt Skupine GEN 2024–2030, v skladu s katerim želimo postati vodilni regijski proizvajalec in dobavitelj nizkoogljične energije, odličen v mednarodnem merilu. Te strateške cilje bomo uresničili z zanesljivo oskrbo odjemalcev, investicijami v jedrske tehnologije ter vlaganji v obnovljive vire energije, prožnost in napredne storitve. V letu 2024 načrtujemo skupno vrednost naložb na ravni 140 milijonov EUR.

JEK2 – osrednji strateški projekt Skupine GEN

Glede nove jedrske elektrarne v Krškem, JEK2, nadaljujemo s pripravami na umeščanje v prostor. »V GEN energiji smo osredotočeni na pospešeno izvajanje vseh priprav na projekt JEK2, o čemer dosledno komuniciramo z različnimi deležniki. Podpora izgradnji nove jedrske elektrarne se v javnosti krepi. Razloge za to vidim tako v energetski krizi in zavedanju potreb po samooskrbi kot v razpravah o razogljičenju in zelenem prehodu ter vlogi jedrske energije pri tem,« je povedal dr. Paravan.

V Skupini GEN smo v preteklih letih aktivno prispevali h krepitvi energetske pismenosti in bomo tudi v prihodnje skrbeli za strokovno podprto ter argumentirano razpravo o projektu JEK2 in energetski prihodnosti Slovenije. Naloga Skupine GEN je zagotoviti strokovne, preverjene informacije za objektivno, s strokovnimi argumenti podprto razpravo.

Po poti uresničitve zelenega prehoda in trajnostnega razvoja odločno stopamo tudi z načrtovanjem investicij v izgradnjo novih proizvodnih zmogljivosti za povečanje deleža obnovljivih virov predvsem iz energije sonca in vode, na čelu z izgradnjo HE Mokrice, ter investicij v izgradnjo novih zmogljivosti za upravljanje s prožnostjo. Tudi tako bomo pomembno prispevali k doseganju nacionalnih ciljev razogljičenja in povečanju deleža OVE.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180