Skupina GEN uspešno zaključila poslovno leto 2019
Krško, 13.01.2020

Skupina GEN je v letu 2019 ponovno uspešno izpolnila svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov (jedrske in vodne energije) po konkurenčnih cenah za odjemalce. Proizvodnja energetskih objektov Skupine GEN je izpolnila in celo presegla zastavljene načrte:

  • jedrska elektrarna Krško (NEK) je večino časa delovala na polni moči, varno in stabilno, ter je presegla načrtovano proizvodnjo, proizvedla je 5.532 GWh električne energije;
  • hidroelektrarne na Savi so glede na podpovprečne hidrološke razmere, ki so trajale do novembra, obratovale zanesljivo in skupaj proizvedle 876 GWh;
  • Termoelektrarna Brestanica je zagotovila 8 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema, bistveno več kot v preteklih letih pa je delovala tudi za potrebe trga.

V Skupini GEN so v preteklem letu ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Družbe v skupini so izvedle investicije v višini okoli 100 milijonov evrov, med njimi je osrednjega pomena uspešno izveden zahteven remont v NEK. Višina investicij uvršča Skupino GEN med investicijsko najbolj dejavne skupine v Sloveniji.

Neto poslovni izid Skupine GEN bo po ocenah presegel 48 milijonov evrov, kar je za dobro četrtino več od načrtovanega. Dodana vrednost na zaposlenega je za preteklo leto ocenjena na 148 tisoč evrov. Tudi v krovni družbi GEN energija so za dobro četrtino presegli načrte, prihodki podjetja so znašali 207 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 26 milijonov evrov. Izpolnili so vsa pričakovanja SDH in leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih.

Kot poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija, so z zanesljivim in varnim obratovanjem proizvodnih enot ter s trgovsko in prodajno aktivnostjo zagotovili zanesljivo oskrbo odjemalcev z nizkoogljično električno energijo in zemeljskim plinom: »Naši rezultati temeljijo na intenzivnem prizadevanju okoli 1400 zaposlenih, ki skupaj z izvajalci storitev skrbijo za kakovostno in učinkovito dolgoročno vzdrževanje in obratovanje naših enot. Poleg obratovalne zanesljivosti smo k rezultatom pomembno prispevali tudi z znanjem in spretnostjo naših tržnikov. Ti so uspešno obvladovali tržna tveganja in učinkovito izkoriščali priložnosti, ki so se ponujale na trgu z električno energijo in plinom.«

Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energije, dodaja: »Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi električne energije, ki postaja energent prihodnosti. Kot odgovorna energetska skupina se na trend rasti rabe odzivamo s smelimi razvojnimi načrti. V 2020 bomo za investicije v Skupini GEN namenili 150 milijonov evrov. Tako bomo lahko tudi v prihodnosti ohranjali in nadgrajevali rezultate iz leta 2019.«

Delež Skupine GEN v proizvodnji električne energije in nizkoogljičnost portfelja virov energije

Skupina GEN dosega na ravni Slovenije pri proizvodnji električne energije do 40-odstotni delež, skoraj enak delež pa dosega tudi pri dobavi električne energije gospodinjskim odjemalcem. V letu 2019 so trgovali z več kot 42 TWh električne energije, kar je primerljivo s skoraj štirikratno porabo električne energije v Sloveniji. Na področju trgovanja in prodaje ima Skupina GEN prek trgovske družbe GEN-I neposreden stik s končnimi odjemalci in dostop do mednarodnih trgov.

Graf 1: Struktura velikih proizvodnih virov električne energije v Sloveniji (Opomba: Podatki kažejo stanje za leti 2018 in 2017. Za leto 2019 še ni objavljenih podatkov, vendar zelo velikih odstopanj ni pričakovati.)

99 odstotkov vse električne energije, proizvedene v družbah, vključenih v Skupino GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije. Proizvodni portfelj Skupine GEN bistveno znižuje slovensko nacionalno povprečje izpustov iz proizvodnje električne energije ter se ob ekonomskih in energetskih kazalnikih izkazuje tudi po okoljsko-podnebnih vidikih.

Graf 2: Proizvodnja energetskih družb v Skupini GEN za leto 2019
(Opomba: Podatki še niso končni, gre za ocene. Uradni podatki bodo objavljeni v Letnem poročilu Skupine GEN za leto 2019)

Ključne aktivnosti in rezultati družb Skupine GEN v letu 2019

V Nuklearni elektrarni Krško so v oktobru 2019 v predvidenem času (28 dni) izvedli obsežen in učinkovit remont – najkrajšega, odkar so uvedli 18-mesečni gorivni cikel. Pomembno priznanje jedrski elektrarni je tudi najvišja ocena pri mednarodnem pregledu WANO, ki jo pridobi le desetina najboljših elektrarn na svetu. V letu 2020 načrtujejo pomembno nadgradnjo opreme, in sicer novo visokotlačno turbino, ki bo prinašala dodatnih 10 MW moči oziroma dodatnih 80 GWh proizvedene električne energije na leto. Pričakujejo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt suhega skladiščenja iztrošenega jedrskega goriva.

Pomemben korak so storili tudi v Termoelektrarni Brestanica, kjer so uspešno začeli z izgradnjo dodatnega plinskega bloka (PB 7), moči 53 MW. Projekt nove plinske turbine bodo dokončali predvidoma v drugi polovica leta 2020.

Skupina GEN in družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi si prizadevata pridobiti gradbeno dovoljenje za HE Mokrice, ki je pomembna predvsem zato, ker lahko kot zadnja v savski verigi najbolj učinkovito izkoristi akumulacijo vode v celotni verigi. V skupini so zagotovili delovne in finančne vire za izvedbo hidroelektrarne, vendar zaradi ponovnih obravnav postopkov na Agenciji za okolje pričakujejo zamik pričetka investicije. Skupina GEN bo tudi v letu 2020 proaktivno delovala v smeri iskanja ustrezne rešitve za nadaljevanje postopkov pridobivanja soglasij.

V podjetju Savske elektrarna Ljubljana uspešno nadaljujejo projekte nakupov in obnov malih hidroelektrarn, v letu 2020 načrtujejo obnovo zapornice prelivnih polj na veliki HE Medvode.

Skupina GEN se je na prodajno-tržnem delu s podjetjem GEN-I ves čas prilagajala dinamičnim razmeram na trgu, kjer so uspešno izkoriščali tržne priložnosti. Tradicionalna dobro razvita stebra prodaje in trgovanja nadgrajujejo s tretjim stebrom energetskih storitev. S podjetjem GEN-I gradi Skupina GEN svojo vertikalno integriranost, ki jo želi z nakupom družbe E3 dodatno okrepiti.

Vizija Skupine GEN: vodilna mednarodna regijska vloga v elektroenergetiki

Vizija Skupine GEN je, prevzeti vodilno mednarodno regijsko vlogo pri zanesljivi, varni, konkurenčni in nizkoogljični oskrbi odjemalcev z energijo. Za leto 2020 imajo ambiciozne poslovne načrte, ki vključujejo več kot 150 mio EUR investicij.

Direktor Novšak poudarja: »Slovenija je danes prepoznana kot država z urejeno oskrbo z električno energijo, energetska revščina pri nas je nizka. Veliko zaslug za to gre poleg vseh, ki delamo v energetiki, tudi predhodnikom, ki so z racionalnimi in včasih vizionarskimi odločitvami zagotovili, da je slovenski elektroenergetski sistem zanesljiv, oskrba nemotena, cene konkurenčne. Nujno je, da z današnjimi energetskimi odločitvami tudi prihodnjim generacijam omogočimo zanesljivo in dostopno električno energijo.«

Osrednji strateški razvojni projekt: JEK 2

V Skupini GEN nadaljujejo z načrtovanjem projekta izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2), ki je ekonomsko in okoljsko-podnebno utemeljena investicija. Mednarodne organizacije kot sta OECD in Medvladni panel za podnebne spremembe (IPCC) zaznavajo aktivno podporo umestitvi jedrske energije v trajnostne nacionalne energetske mešanice. Kot poudarjajo na GEN, bodo potrebe po električni energiji ob predvideni elektrifikaciji mobilnosti ter ogrevanja in hlajenja vztrajno naraščale, zato potrebujemo čim hitrejšo odločitev za izgradnjo druge enote JEK 2.

Poslovni direktor Levičar ob tem poudarja, da imamo v Sloveniji izredno pozitivne izkušnje z uporabo jedrske tehnologije. »Na projektu JEK 2 intenzivno delujemo, oporo pri tem nam nudijo tudi usmeritve in pogledi evropskih in svetovnih združenj razvitih držav, kot sta OECD in Medvladni panel za podnebne spremembe, pa tudi doslej opravljene ekonomske in druge analize. Slovenija je priznana jedrska država in za dolgoročen vzdržen razvoj potrebuje nizkoogljično energijo, ki s svojo zanesljivostjo in fleksibilnostjo v kombinaciji z obnovljivimi viri energije zagotavlja učinkovit prehod v nizkoogljično družbo prihodnosti. Jedrska energija mora zato pridobiti jasno mesto v vseh resnih strateških in akcijskih dokumentih, kot so Nacionalni energetsko-podnebni načrt, Energetski koncept Slovenije in  nacionalna podnebna strategija.«

Pri naslednjih korakih tega strateškega nacionalnega projekta bodo potrebna tako lokalna kot regijska investicijska partnerstva ter podpora finančnega sektorja in izvajalcev storitev.

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180