Kako Skupina GEN nemoteno, zanesljivo in varno oskrbuje z električno energijo tudi v času epidemije
Krško, Brežice, Medvode, Brestanica, Ljubljana, 31.03.2020

Premišljeni, pravočasni in učinkoviti ukrepi za zanesljivo oskrbo z domačo energijo

 
Pomen zanesljivosti oskrbe z energijo iz domačih virov se je močno izkazal v zadnjih tednih, po uvedbi ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni covid-19. V Skupini GEN so pravočasno sprejeli hitre in premišljene ukrepe za zagotavljanje nemotene in zanesljive oskrbe gospodinjskih in industrijskih odjemalcev, javnega sektorja (kamor sodijo tudi zdravstvene ustanove) in prometa z električno energijo, in sicer v celotni verigi njihovih storitev: od obratovanja proizvodnih objektov, ki se medsebojno optimalno dopolnjujejo v vseh vremenskih razmerah, do prodaje električne energije.
 
Vlada Republike Slovenije je pri določitvi vrstnega reda sektorjev kritične infrastrukture z vidika posledic resnih motenj v njihovem delovanju ali prekinitve delovanja postavila sektor energetike oziroma preskrbe z električno energijo na prvo mesto. Kot poudarjajo, je nemoteno delovanje sektorja preskrbe z električno energijo izrednega pomena za delovanje vseh drugih sektorjev kritične infrastrukture: v prvi vrsti je v danih okoliščinah to seveda zdravstveni sektor, sledijo pa mu tudi drugi sektorji in njihove zmogljivosti, ki so ključne za delovanje države in gospodarstva ter za varnost, zaščito in blaginjo ljudi.
 
Tega se v Skupini GEN v polni meri zavedajo, zato so z vso odgovornostjo in pravočasno sprejeli vrsto ukrepov za nemoteno in stabilno obratovanje elektrarn, s čimer tudi v sedanjih izrednih okoliščinah uspešno uresničujejo svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov po ugodnih cenah. Kot poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija, se v zadnjih tednih ponovno potrjuje strateški pomen visoke stopnje samooskrbe Slovenije z električno energijo.
V nadaljevanju so po posameznih družbah, vključenih v Skupino GEN, predstavljeni ključni konkretni ukrepi v času pandemije Covid-19.
 

GEN energija, krovna družba Skupine GEN

 
Osnovna dejavnost družbe GEN energija je dejavnost holdingov, ki pomeni upravljanje drugih pravno samostojnih družb v Skupini GEN na osnovi kapitalske udeležbe družbe GEN kot obvladujoče družbe. Upravljajo Center vodenja proizvodnje Skupine GEN (CV), ki zagotavlja optimalno proizvodnjo elektrarn v skupini ter optimizacijo stroškov obratovanja na ravni celotne skupine. V Centru vodenja GEN skrbijo za operativno izvajanje procesa vodenja obratovanja njihovih proizvodnih enot v normalnih in v izrednih obratovalnih razmerah. Glavne naloge delovanja Centra vodenja Skupine GEN so
  • maksimalna izkoriščenost vseh razpoložljivih proizvodnih enot, 
  • usklajeno obratovanje proizvodnih enot in 
  • minimiziranje posledic v primeru nenačrtovanih dogodkov.
 
 Na sliki: Center vodenja GEN
 
Skupina GEN je ena največjih in investicijsko najmočnejših poslovnih skupin v Sloveniji, trži in prodaja na domačem ter več kot 20 malo- in veleprodajnih trgih po vsej Evropi. Povprečna letna proizvodnja elektrike (5.600-6.300 GWh) predstavlja 30 % celotne proizvodnje elektrike v Sloveniji. 99,6 % električne energije, ki jo proizvedejo, je iz nizkoogljične jedrske in vodne energije
 
V družbi GEN energija se vse od pojava virusa Covid-19 v Evropi prednostno usmerjajo v zagotavljanje nemotenega delovanja ključnih funkcij za izvajanje in podporo proizvodnim procesom v skupini. Sprejeli so vrsto preventivnih ukrepov za zagotovitev zdravja zaposlenih. Največ pozornosti namenjajo zagotavljanju pomembnih dnevnih funkcij, kot je 24-urno vodenje elektrarn in izvajanje sistemskih storitev, delovanje informacijske tehnologije in komunikacij. Organizacija dela v centru vodenja GEN je prilagojena novim razmeram, zaposleni na delu v CV so popolnoma ločeni od delovanja v ostalih prostorih. Vpeljali so vrsto ukrepov za omejevanje vseh stikov med osebjem. Primopredaje izmene potekajo ob strogih pravilih razkuževanja oseb in skupne opreme. V primeru zaostrovanja razmer imajo pripravljeno nadomestno lokacijo za izvajanje svoje dejavnosti.
 
V družbi so pripravili tudi načrt ključnih kadrov in predvidenih izrednih nadomeščanj v primeru odsotnosti, večini zaposlenih pa so omogočili delo od doma. To po zaslugi prizadevnih zaposlenih poteka uspešno in učinkovito.
 

Ob vsem naštetem pa v družbi GEN energija tudi v obdobju, ko je javno življenje ugasnilo,  nadaljujejo z ozaveščanjem o pomenu zanesljive oskrbe z električno energijo ter o trajnostnih, nizkoogljičnih virih energije. Aktualne informacije objavljajo na družbenih omrežjih, za javnost so na voljo celovite izobraževalne energetske vsebine na spletnem portalu www.esvet.si, center za obiskovalce Svet energije pa do nadaljnjega ostaja zaprt.

 
 

Jedrska energija: NEK (Nuklearna elektrarna Krško)

 
Zaradi svoje velike nazivne moči in zanesljive oskrbe z električno energijo v Sloveniji ima NEK zelo pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu Slovenije, saj:
  • zagotavlja stabilnost omrežja,
  • vzdržuje kakovostne napetostne razmere pri prenosu energije,
  • prispeva k cenovni stabilnosti električne energije v Sloveniji ter
  • povečuje zanesljivost oskrbe oziroma neodvisnost od zunanjih dejavnikov.

Električna energija iz NEK pomeni približno 40 % v Sloveniji proizvedene električne energije. Od tega polovica pripada Republiki Hrvaški, ki je solastnica elektrarne.

Jedrska energija je za proizvodni portfelj skupine GEN zelo pomembna, saj večino električne energije proizvedejo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK). Leta 2019 so iz jedrske energije proizvedli 81 % vse električne energije, proizvedene v skupini GEN.

Nuklearna elektrarna Krško tudi v izrednih razmerah, povezanih z epidemijo Covid-19, obratuje na polni zmogljivosti, brez varnostnih in obratovalnih težav, tako da ves čas zagotavljajo zanesljivo in stabilno proizvodnjo električne energije, ki je v časih te preizkušnje še posebej dragocena. Strokovnjaki NEK odgovorno, nesebično in pogumno opravljajo dejavnost, ki je ni mogoče preložiti.

Z organizacijo delovnih procesov se v NEK prilagajajo danim okoliščinam. Prve ukrepe so sprejeli že konec februarja. Z uvedbo dela od doma so sredi marca za glavnino zaposlenih bistveno spremenili izvajanje večine delovnih procesov, s ciljem ohraniti varno in zanesljivo delovanje elektrarne tudi v teh izrednih okoliščinah. Za izpolnjevanje obratovalnih pogojev tudi v primeru nadaljnjega širjenja okužb so za ključno operativno osebje zagotovili pogoje za izolirano bivanje v tako imenovani zdravi karanteni.

 Na sliki: Kontrolna soba NEK

Vsak dan je nova potrditev, da so sodelavci v NEK izjemna ekipa – ves čas na razpolago, ves čas pripravljeni, da svoje življenje podredijo pripravljenosti za opravljanje delovnih nalog za elektrarno. Njihovi napori so 24 ur na dan osredotočeni na nemoten potek tehnološkega procesa in poslovanja NEK.

Z ukrepi samoizolacije in zdrave karantene za izmensko osebje zmanjšujejo tveganja za okužbo na najnižjo možno raven. S številnimi ukrepi in rešitvami, ki jih ves čas nadgrajujejo, si prizadevajo ohraniti varno in zanesljivo delovanje elektrarne ter tako zagotoviti nemoteno oskrbo z energijo za zdravstvene ustanove, industrijo in gospodinjstva.

Kot poudarja Stane Rožman, predsednik uprave NEK, se zavedajo svoje velike odgovornosti: »Dejstvo je, da je delež električne energije, ki ga v proizvodni kolač Slovenije prispeva NEK,  eden od stebrov stabilnosti. Ta zagotavlja, da imamo vsi, v vsakem trenutku ravno prav električne energije. S polovico proizvedene električne energije v teh zelo zahtevnih časih oskrbujemo tudi Hrvaško, ki se poleg epidemije sooča tudi s posledicami potresa v glavnem mestu

V lanskem letu so proizvedli 5,53 milijarde kilovatnih ur nizkoogljične električne energije. Električna energija iz NEK, ki jo prevzame slovenski družbenik, tako pomeni več kot petino porabljene električne energije v Sloveniji. Če ponazorimo s porabo v gospodinjstvih: vsaj vsakemu petemu električnemu štedilniku, toplotni črpalki, grelniku vode, hladilniku, računalniku in ostalim napravam energijo za delovanje zagotavlja električna energija, ki je proizvedena v NEK. To je vsakdanjost, ki smo je vajeni, in v NEK si prizadevajo, da tako ostane.

 
 

Vodna energija: SEL in HESS

 
V Skupini GEN proizvajajo električno energijo tudi iz nizkoogljične in obnovljive vodne energije v družbah Savske elektrarne Ljubljana (SEL) in Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS)
 
Proizvodnja električne energije iz tega vira ima pomembno mesto v proizvodnem portfelju skupine GEN. V letu 2019 so hidroelektrarne na reki Save k celotni proizvodnji električne energije v skupini GEN prispevale 18 %.
 

SEL (Savske elektrarne Ljubljana)

V družbi SEL je na podlagi ukrepov države za preprečitev širjenja virusa covid-19 s ciljem zagotavljanja varne, nemotene in zanesljive proizvodnje električne energije prednostna naloga zaposlenih zagotavljanje obratovanja in obratovalnih sposobnosti vseh agregatov ter hidroelektrarn v celoti, pa tudi izvajanja plačilnega prometa z minimalnim osebjem.
 
 Na sliki: Center vodenja SEL
 
V službi obratovanja dela osebje centra vodenja SEL po rednem urniku s strogimi ukrepi za omejevanje možnosti okužbe, kar vključuje redno razkuževanje delovnega mesta ter ločen vhod in registracijo delovnega časa samo za osebje centra. V primeru okužbe oziroma suma okužbe pri osebju imajo za zagotavljanje delovanja centra vodenja pripravljenih več različnih scenarijev glede na število okuženih in potencialno okuženih.
 
Kot poudarja Drago Polak, direktor SEL, so delo v družbi organizirali tako, da je zagotovljeno nemoteno delovanje družbe SEL: »To vključuje delovanje minimalno potrebnega osebja na objektih in stalno dežurstvo zaposlenih, ki delajo od doma in so se na poziv nadrejenega zaradi morebitnih težav v enoti ali v posamezni službi dolžni takoj odzvati na vpoklic
V proizvodnih enotah so vsi vzdrževalci na čakanju na domu, ob vpoklicu na delovno mesto (na primer v primeru okvar ali drugih posegov, visokih voda ipd.) so pripravljeni na takojšen odziv. Ne glede na ukrepe pa dnevno redno izvajajo kontrolo delovanja naprav in poročajo o morebitnih posebnostih. Načrtovani remonti in revizije agregatov so z namenom minimiziranja možnosti okužb in zagotavljanja obratovalne razpoložljivosti prestavljeni na kasnejši čas. Zaustavili so tudi vse aktivnosti na gradbiščih in deloviščih, v nekaj tednih pa bodo sprejeli odločitve glede zaključevanja testiranj daljinskega vodenja na projektu gradnje MHE Borovlje.
 

HESS (Hidroelektrarne na Spodnji Savi)

Družba HESS proizvaja električno energijo iz obnovljivega vira, vodne energije, na štirih hidroelektrarnah: HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice. HESS zaseda pomembno mesto med »zelenimi« proizvajalci električne energije v slovenskem elektroenergetskem prostoru, z izgradnjo HE Mokrice pa bo skupno prispevala 5-odstotni delež v slovenski elektroenergetski sistem.
 
Vse hidroelektrarne obratujejo nemoteno, družba pa o stanju in zagotavljanju delovanja skrbno obvešča krovno družbo GEN energija in Ministrstvo za infrastrukturo. S pojavom epidemije covid-19 v Sloveniji so v HESS uvedli številne ukrepe za zaščito zaposlenih in nadaljnje varno ter zanesljivo obratovanje hidroelektrarn, nemoteno proizvodnjo električne energije, zagotavljanje moči in sistemskih storitev. Že od prvih informacij pristojnih institucij o pojavu koronavirusa dosledno upoštevajo splošna navodila za preprečevanje širjenja okužbe. Zagotovili so zaščitne maske in rokavice, razkuževalna sredstva za roke in razkuževanje površin.
 
Z namenom omejevanja zbiranja in preprečevanja osebnih stikov večina zaposlenih začasno opravlja delo na domu, za kar je družba izvedla vse potrebne postopke. Pretok informacij med zaposlenimi zagotavljajo z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev. Omejili so število vstopov zunanjih izvajalcev in obiskovalcev v prostore družbe.
 
 Na sliki: Komandna soba HESS
 
Posebno skrbno izvajajo ukrepe na hidroelektrarnah, saj je potrebna stalna prisotnost operaterja na HE Brežice, ki opravlja nadzor nad preostalimi daljinsko vodenimi hidroelektrarnami. Uvedeno je obvezno merjenje telesne temperature osebja, ki je usposobljeno za obratovanje, ter dezinfekcija prostorov in službenih vozil. Za predajo izmene vodenja HE, ko je osebni stik med operaterji neizogiben, so izdali natančna navodila o dezinfekciji sredstev v skupni uporabi. Na eni hidroelektrarni je hkrati prisotno najmanjše možno število vzdrževalnega osebja, ki je potrebno za izvedbo nujnih opravil. Večjih vzdrževalnih del v obdobju epidemije koronavirusa ne načrtujejo, vzdrževalne aktivnosti pa bodo prestavili na kasnejši čas in prilagodili pretokom reke Save.
 
Za primer razglasitve najstrožje karantene na območju RS so pripravili dovolilnice za ključne kadre družbe, ki so namenjene nemotenemu prehajanju med objekti. Če se bo epidemija nadaljevala v še večjem obsegu in se bodo ukrepi zaostrovali, pa imajo poleg že uvedenih ukrepov predviden tudi ukrep karantene za operaterje HE. Pripravili so kontejnerje za namestitev operaterjev na objektih HE, s čimer jim bo preprečen vsakršen stik z drugimi osebami.

 

Sistemska rezerva: TEB (Termoelektrarna Brestanica)

 
TEB pomeni v slovenskem elektroenergetskem sistemu največjo sistemsko elektrarno za zagotavljanje terciarne regulacije rezerve delovne moči z možnostjo zagona agregatov brez zunanjega vira napajanja ter rezervni vir napajanja nujne lastne rabe NEK. Z inštalirano skupno močjo 350 MW je zato pomemben energetski objekt za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo v kritičnih razmerah. V letu 2019 je TEB proizvedla 26 GWh električne energije in z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije. Za potrebe terciarne regulacije sistema je bilo v letu 2019 zabeleženih 9 aktivacij oz. 12 zagonov posameznih plinskih blokov v TEB.
 
Vse navedene sistemske storitve, ki jih v TEB zagotavljajo slovenskemu elektroenergetskemu omrežju v najbolj kritičnih trenutkih, so skladne s pričakovanji sistemskega operaterja ELES. To velja tudi za storitve, neposredno povezane z varnostjo NEK. TEB ob svojem osnovnem poslanstvu izvaja tudi druge storitve in dejavnosti, med katerimi velja omeniti skladiščenje tekočega goriva za potrebe Zavoda RS za blagovne rezerve. 
 
S svojim delovanjem TEB v teh kritičnih razmerah izvaja vse ukrepe, priporočene s strani Vlade RS in drugih pristojnih inštitucij, ki so usmerjeni v zagotavljanje nemotenega poslovanja, omogočanje varnosti in zanesljivosti elektroenergetskega sistema ter varnosti vseh zaposlenih.
 
Za zagotovitev nemotenega obratovanja elektrarne so v TEB uvedli posebne ukrepe za zaščito osebja službe proizvodnje: v komandni sobi se zadržuje samo obratovalno osebje, ostalim je vstop dovoljen le v nujnih primerih ter ob obveznem predhodnem razkuževanju. Zaposleni v službi proizvodnje vstopajo in izstopajo v TEB ločeno od ostalih zaposlenih. Pred in med predajo izmene veljajo stroga pravila dezinfekcije. Zaposleni v službi proizvodnje so razdeljeni v dve skupini in izmenično opravljajo 12-urni delavnik.
 
Večina ostalih zaposlenih dela od doma oziroma so po navodilu delodajalca doma in dosegljivi na klic, da po potrebi v nujnih primerih pridejo na delo v TEB. Izvedli so tudi ukrepe za zaščito vseh zunanjih izvajalcev, ki lahko v TEB vstopajo le ob posebnih odobritvah pooblaščenih oseb ter ob obvezni uporabi zaščitne opreme (zaščitna maska in rokavice).
 
Tomislav Malgaj, direktor TEB, poudarja: »Glede na trenutno situacijo v RS in morebitno širjenje okužbe s koronavirusom imamo v TEB pripravljene vse dodatne ukrepe za popolno osamitev obratovalnega osebja, s čimer bomo zagotovili njihovo varnost pred okužbo ter tudi v prihodnje omogočali nemoteno obratovanje elektrarne. Za to pa je potrebno predhodno testiranje obratovalnega osebja na prisotnost okužbe s koronavirusom, kar naj bi nam v kratkem odobrili z Ministrstva za zdravje.« Zavedajo se, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za varnost in zaščito vseh zaposlenih, še posebej pa ključnega kadra, ki ima neposreden vpliv na nemoteno zanesljivo in varno obratovanje elektrarne.
 

 

Trgovanje in prodaja: GEN-I

 
V Skupini GEN zagotavljajo učinkovito trženje električne energije, infrastruktura za čezmejno trgovanje na debelo pa zagotavlja vse cenovne podatke in informacije, potrebne za optimalno izrabo proizvodnih virov. Za učinkovito izrabo proizvodnih virov ter varno, zanesljivo in kakovostno dobavo končnim odjemalcem so že leta 2008 vzpostavili funkcijo trgovanja z električno energijo za dan vnaprej (trgovanje »day-ahead«) in trgovanja znotraj dneva (trgovanje »intra-day«), ki v sodelovanju z Centrom vodenja Skupine GEN opravlja funkcijo prodaje presežkov električne energije in nakupov električne energije, kadar te primanjkuje.
 
S trgovanjem z električno energijo na domačem in tujih trgih se v Skupini GEN ukvarja družba GEN-I. Najpomembnejši nakupni trgi so Nemčija, Avstrija, Madžarska, Italija in Slovenija, ki so hkrati tudi največji prodajni trgi. Sledijo pa jim Makedonija, Grčija in Turčija. V letu 2019 smo trgovali z 41.375 GWh električne energije.
V družbi GEN-I so že pred izbruhom epidemije ustanovili posebno ekipo, ki pozorno spremlja širjenje koronavirusa v Sloveniji in v svetu. Ekipa sproti sprejema ustrezne ukrepe na ravni organizacije dela, s ciljem zagotovitve neprekinjenega poslovanja.
 
S 13. marcem so 95-im odstotkom zaposlenih odredili delo od doma. Vsem so zagotovili tehnično opremo za nemoteno delo. Večjih odstopanj v primerjavi z delom na sedežu in poslovnih enotah družbe ne pričakujejo. Za vse tiste zaposlene, katerih specifika dela ne dopušča nemotenega dela od doma in bi njihovo neizvajanje nalog lahko vplivalo na poslovni proces družbe, so zagotovili izolirano okolje na sedežu družbe ter na poslovnih enotah. Za dodatno varnost so poskrbeli tako, da izvajajo delovne procese z več ločenimi ekipami. Neprestano so na zvezi s svojimi poslovnimi partnerji, strankami in odjemalci ter jih sprotno obveščajo o morebitnih spremembah.
 
Za zagotovitev nemotenega procesa poslovanja stranke usmerjajo na uporabo elektronske pošte, brezplačnega spletnega portala in brezplačne telefonske številke 080 1885.
 
 Na sliki: Trading floor GEN-I
 
GEN-I svojim gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem za 15 odstotkov znižuje cene tarif električne energije in to za obdobje treh mesecev. S tem dodatno zmanjšuje stroške za elektriko, ki sta jih z interventnim ukrepom o oprostitvi plačil prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za SPTE in OVE) ter tarifne postavke za obračunsko moč že znižali Vlada RS in Agencija za energijo. Odjemalci bodo znižanja deležni že na marčevskem računu, nižje cene pa bodo veljale do konca maja.
 
V GEN-I se zavedajo tako lastne družbene odgovornosti kot odgovornosti gospodarstva v celoti. Kot poudarja dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I: »Naša odločitev nižanja cen temelji na solidarnosti. Kot prvi dobavitelj električne energije smo se odločili za to potezo, saj  želimo biti zgled  ne le ostalim dobaviteljem, pač pa tudi gospodarstvenikom. Prepričani smo, da v tem trenutku ne smemo misliti na lastne dobičke in interese, ampak na  to, da  so se številna gospodinjstva in mala podjetja znašla v stiski. Upamo, da bodo našemu zgledu sledili še drugi gospodarstveniki, ki to danes zmorejo, ne le v energetiki. Zdaj ni čas za kovanje dobičkov in lastne interese, ampak za solidarnost

 

Več informacij o Skupini GEN in naših družbah na spletnih mestih:
 
Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180