Skupina GEN poslovno leto 2019 zaključila zelo uspešno
Krško, 30.06.2020

Skupina GEN in prevzema vodilno regijsko vlogo pri zanesljivi, varni, konkurenčni in nizkoogljični oskrbi odjemalcev z energijo. V objavljenem letnem poročilu za poslovno leto 2019 je razvidno, da z ustvarjenim prometom in z izvedenimi investicijami utrjuje svoj položaj med največjimi in investicijsko najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.

Prihodki Skupine GEN v letu 2019 so znašali 2,2 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 48,5 milijona evrov, kar je za 28 % več od načrtovanega. V krovni družbi pa so prihodki znašali 209 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 27,4 milijona evrov.

Proizvodne enote družb Skupine GEN so delovale brez izpadov in proizvedle 3.672 GWh električne energije. Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je obratovala stabilno, varno in večino časa na polni moči ter proizvedla 5.533 GWh električne energije, od tega 2.766 GWh pripada Skupini GEN. Pri mednarodnem pregledu WANO je NEK dosegla najvišjo oceno, ki jo pridobi le desetina najboljših jedrskih elektrarn na svetu. Hidroelektrarne na Savi so kljub podpovprečnim hidrološkim razmeram obratovale zanesljivo in uspešno ter skupaj proizvedle 876 GWh, od tega 610 GWh za Skupino GEN, Termoelektrarna Brestanica pa je zagotovila osem zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema. Varno, zanesljivo in okolju prijazno proizvodnjo lahko pripišemo kontinuiranemu vlaganju v znanje in opremo.

V tržno-prodajnem delu so se v družbi GEN-I uspešno prilagajali dinamičnim tržnim razmeram ter ključno prispevali k ekonomsko učinkovitemu obvladovanju tveganj. S trgovanjem so učinkovito ščitili proizvodna in cenovna nihanja.

Leto 2019 je bilo v Skupini GEN intenzivno tudi na področju razvoja in raziskav, investicij ter naložb, kjer so skupno vložili 91,97 mio EUR: v NEK so v 28 dneh uspešno izvedli zahteven redni remont; v TEB so nadaljevali s projektom zamenjave starih plinskih blokov in začeli z izgradnjo sedmega plinskega bloka, nadomestnega plinskega agregata PB 7; v HESS so nadaljevali priprave na izgradnjo zadnje HE Mokrice in pridobivanje okoljevarstvenega soglasja; v okviru osrednjega strateškega razvojnega projekta JEK 2 pa so posodobili Predinvesticijsko zasnovo in pripravili Vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja.

Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2019 odraža temeljne vrednote, kot so znanje, zanesljivost, varnost in trajnost, ki bodo tudi v prihodnje omogočale uresničevanje vizije in poslanstva. Nakazuje, da je JEK 2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo nujen in izvedljiv projekt, ki ga zaradi njegovih prednosti na področju uresničevanja ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe ter podnebnih ciljev potrebujemo že danes.

Dobri poslovni rezultati, premišljena investicijska aktivnost in prihodnji načrti so posledica sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi Skupine GEN, za katera skrbijo vodstva družb, vključenih v skupino, skupaj s svojimi 1418 zaposlenimi (podatek za leto 2019). Ti razpolagajo z bogatim znanjem, veščinami in predanostjo uresničevanju skupne vizije oblikovanja zanesljive, varne, konkurenčne in nizkoogljične  energetske prihodnosti Slovenije.

Več o poslovanju v letu 2019 in pogledih vodstva si lahko ogledate v letnem poročilu Skupine GEN: letnoporocilo.gen-energija.si

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180