Skupina GEN med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji
Krško, 10.01.2019

Skupina GEN poslovno leto 2018 zaključila zelo uspešno

Ključno poslanstvo skupine, zanesljivo oskrbo z električno energijo po konkurenčnih cenah, so uresničevali s stabilno proizvodnjo energetskih objektov v skupini: jedrska elektrarna Krško je večino časa delovala na polni moči, hidroelektrarne na Savi so izkoristile ugodne hidrološke razmere, termoelektrarna v Brestanici je zagotovila 24 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega energetskega sistema.

Ustvarili so več kot 2,3 milijarde evrov prometa, s čimer skupina GEN utrjuje svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji in se uvršča med investicijsko najmočnejše skupine v Sloveniji, saj so družbe v skupini v letu 2018 izvedle naložbe v skupnem obsegu 100 milijonov evrov. Med pomembnejšimi sta bila uspešno izveden remont v jedrski elektrarni Krško in dokončanje plinskega bloka 6 v Brestanici.

Prihodki skupine  GEN  so v letu 2018 znašali preko 2,3 milijarde EUR, od tega čisti dobiček 38 milijonov EUR, kar je za 40 % več, kot je bilo planirano. Tudi v krovni družbi GEN energija so presegli načrte za več kot 40 %, prihodki podjetja so bili na ravni 200 milijonov EUR, od tega čisti dobiček 25 milijonov EUR.

Generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak poudarja: »s stabilnim in nadplanskim obratovanjem proizvodnih objektov – zlasti jedrske elektrarne Krško in hidroelektrarn na Savi – z uspešno optimizacijo nabave nadomestne energije ob remontu v NEK, z usposobljenimi in angažiranimi zaposlenimi, ki so učinkovito obvladovali tveganja in stroške v celotni skupini smo dosegli dobre poslovne rezultate. Verjamem, da bomo leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih.« Dobri rezultati so, skupaj s premišljeno investicijsko aktivnostjo in prihodnjimi načrti, posledica sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi skupine GEN, za katera skrbijo vodstva družb, vključenih v skupino, skupaj s svojimi 1.300 zaposlenimi. Ti razpolagajo z bogatim znanjem, veščinami in predanostjo uresničevanju skupne vizije oblikovanja varne, zanesljive, trajnostne in konkurenčne energetske prihodnosti Slovenije.

Sinergijski učinki kombinacije jedrske in vodne energije

S premišljenim rednim vlaganjem in vzdrževanjem vseh elektrarn v preteklih letih so omogočili visoko razpoložljivost proizvodnih zmogljivosti v skupini ter tako pomembno prispevali k energetski varnosti Slovenije. V letu 2018 so dobro izkoristili naravne hidrološke danosti in dosegali ugodne ekonomske sinergijske učinke kombinacije jedrske in hidro energije.

Pri proizvodnji električne energije so presegli načrte. NEK je obratovala zelo stabilno (24/7) in večino časa na polni moči, hidroelektrarne so zaradi ugodnih hidroloških razmer delovale nadpovprečno, v TEB pa so zagotovili 24 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja sistema in skupaj s partnerji zanesljivo zagotavljali sistemske storitve.

Na področju trgovanja in prodaje GEN-I dosega predvidljivo dobre rezultate, tako na segmentu električne energije kot tudi plina. Pri tem pa je najbolj pomembno, da so svoje porabnike na zanesljiv in konkurenčen način oskrbeli z energijo in tako prispevali h konkurenčnosti gospodarstva in standarda življenja prebivalcev.

Skupina GEN med investicijsko najmočnejšimi skupinami v Sloveniji

Skupina GEN ostaja zelo aktivna na investicijskem področju. Skupna vrednost investicij vseh družb v skupini GEN je bila v letu 2018 na ravni 100 milijonov evrov, v letu 2019 jih načrtujejo skupno za več kot 110 milijonov evrov.

V Nuklearni elektrarni Krško so spomladi uspešno in kvalitetno izvedli obsežen remont, ki je bil najkrajši od uvedbe 18-mesečnega gorivnega ciklusa. V tem času so zaključili izgradnjo pomožne komandne sobe, pa tudi projekt medsebojnih vplivov s HE Brežice. Kako kompleksne in obsežne so remontne aktivnosti, zgovorno priča podatek, da je bilo v najintenzivnejšem obdobju remonta na elektrarni 1.800 delavcev. Naslednji remont načrtujejo jeseni letos, ko bodo pričeli s tretjo fazo varnostne nadgradnje in s postopki, povezanimi z izgradnjo suhega skladiščenja izrabljenega goriva.

V družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi so oktobra uspešno zaključili enoletno poskusno obratovanje HE Brežice in sedaj intenzivno pripravljajo dokumentacijo ter pridobivajo vsa potrebna soglasja za izgradnjo HE Mokrice. V podjetju Savske elektrarna Ljubljana se uspešno širijo na področju malih hidroelektrarn, po uspešnem nakupu in prenovi MHE Borovlje in Goričane bodo nadaljevali s prenovo MHE Hrušica.

V letu 2018 so uspešno zagnali nov plinski blok (53 MW) v Termoelektrarni Brestanica, najpomembnejši elektrarni za terciarno rezervo v Sloveniji. Po dobrih izkušnjah tako v letu 2019 nadaljujejo z večfaznim projektom zamenjave starih plinskih blokov in začenjajo z izgradnjo sedmega plinskega bloka.

Na prodajno-tržnem delu so se v GEN-I ves čas prilagajali dinamičnim tržnim razmeram ter izkoriščali tržne priložnosti. Ob tem so razvijali tudi nove poslovne pristope in storitve, povezane z e-mobilnostjo in digitalizacijo, veliko poudarka pa so namenili tudi kadrovskemu razvoju.

Osrednji strateški razvojni izziv skupine GEN je projekt JEK 2

Osrednji strateški razvojni izziv skupine GEN je projekt JEK 2, ki ga zaradi njegovih prednosti na področju uresničevanja ciljev zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe ter podnebnih ciljev potrebujemo že danes. V skupini GEN so na projekt JEK 2 pripravljeni, potrebujejo pa politično voljo in večjo družbeno sprejemljivost. Pri tem projektu računajo na širše mednarodno oziroma regionalno sodelovanje, s katerim bo Slovenija kot energetsko stabilna država dodatno okrepila svoj ugled v EU.

Dogajanja na globalni ravni potrjujejo pozitiven kontekst razvoja jedrskih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije. V svetu smo danes priča najvišji stopnji gradnje jedrskih enot v zadnjih 25 letih. Številne razvite države se vse intenzivneje usmerjajo v prihodnji razvoj jedrske energije v kombinaciji z obnovljivimi viri, saj jedrska energija uspešno rešuje pereče podnebno-energetske izzive sodobne družbe. Kar nenazadnje pritrjuje tudi viziji skupine GEN o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji.

 

 

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180